Stena Metall

Årsberättelse & hållbarhetsredovisning 2019/2020

Detta är Stena Metall

Stena Metallkoncernen bidrar till utvecklingen av den cirkulära ekonomin. I nära samverkan med kunder och partners möjliggör vi en effektivare och smartare användning av resurser. Med våra tjänster skapas värden alla drar nytta av – kunderna, miljön och samhället i stort. Genom omfattande forskning och utveckling möter vi framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Utöver att erbjuda tjänster inom återvinning levererar vi även råvaror, stålprodukter och aluminiumlegeringar till kunder över hela världen.

Vi bedriver verksamhet på mer än 200 platser i 9 länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Schweiz, Tyskland, Italien och USA.

SMARTARE HANTERING AV MATERIAL OCH RESURSER

Vi vill skapa värde för våra kunder och bidra till ett effektivare resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan. Grunden för värdeskapandet utgörs av starka, konkurrenskraftiga erbjudanden. Utifrån smarta, kundanpassade lösningar, ett stort fokus på innovation, samarbeten och partnerskap skapas värden för såväl kunder som kundernas kunder – och för samhället i stort.STENA RECYCLING
ÅTERVINNING, ÅTERANVÄNDNING OCH TJÄNSTER INOM DESIGN OCH RESOURCE MANAGEMENT
INDUSTRI OCH HANDEL MED RÅVAROR - NYA OCH ÅTERVUNNA
STENA ALUMINIUM STENA COMPONENTS STENA OIL STENA STÅL HALOSEP
UTVECKLING AV NYA TJÄNSTER OCH KONCEPT
STENA NEW VENTURES
INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIERING
STENA METALL FINANS

GEMENSAMMA VÄRDERINGAR

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

SAMARBETEN OCH PARTNERSKAP

DELEGERAT AFFÄRSMANNASKAP

Året i siffror

23 658 MSEK

Nettoomsättning  (27 391)

1 561 MSEK

EBITDA (1 607)

698 MSEK

Rörelseresultat (920)

6 825 MSEK

Eget kapital (6 524)

43.0 %

Soliditet (44.3)

3 506 Anställda

Medeltal anställda (3 497)

Koncernchefens kommentar

Verksamhetsåret 2019/2020 var ett, i många stycken, märkligt och synnerligen utmanande år. På en kortsiktig marknad präglad av hög volatilitet och mycket osäkerhet, stärkte Stena Metallkoncernen sin position som Nordens ledande återvinningsföretag. Resultatet före skatt blev 559 MSEK.

Anders Jansson, VD och Koncernchef

Läs mer

STRATEGISKT HÅLLBARHETSARBETE

Stena Metall bidrar till en mer hållbar utveckling genom att erbjuda lösningar som möjliggör en ökad återvinning och återanvändning av resurser. Därutöver bedrivs även ett omfattande internt arbete med att kontinuerligt minimera den egna organisationens direkta och indirekta påverkan på miljön. Arbetet bedrivs på koncernnivå och i respektive dotterbolag men också i samverkan med andra aktörer.

FYRA HÅLLBARHETSOMRÅDEN

För att strukturera hållbarhetsarbetet och tydliggöra fokus arbetar Stena Metall utifrån fyra övergripande Hållbarhetsområden:

Laddar innehåll...